Phân bón Plant Marvel – Nutriculture Urea Plus 46-0-0 Thanhvinh

Thông tin về Phân bón Plant Marvel – Nutriculture Urea Plus 46-0-0

Để cho ăn chất lỏng liên tục.
PHÂN TÍCH ĐẢM BẢO
Tổng Niogen (N). 46% Urê Nitơ.

Có nguồn gốc từ Urê.
Tính bazơ tiềm năng tương đương với 19 pound canxi cacbonat mỗi tấn.

Thông tin về hàm lượng và mức độ kim loại trong sản phẩm này có sẵn trên internet tại http://www.aapfco.org/metals.html